(Magyar) Adatkezelés

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szervező: Media Services Company Magyarország Kft. (székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.; cégjegyzékszám: 876205) (a továbbiakban: “Szervező”).

1 A promóció lényege

A Szervező az érdekkörébe tartozó Adventi Ünnep a Bazilikánál 2014. elnevezésű rendezvény kapcsán, 2014. november 28. és 2015. január 1. napjai között nyereményjátékot hirdet, melynek során a rendezvényen részt vevő Adventi Angyalok által feltett kérdésre helyesen válaszolva és adataikat megadva a helyes választ adó résztvevők között a 2. pontban meghatározott nyereményeket sorsolja ki.

2 Nyeremények

- 1 db nassfeldi siút (síbérlettel 4 fő részére 5 éjszaka 3000 euró értékben)

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

3 Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adataikat megadó, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele az Adventi Angyaloknál a szükséges adatok megadása és a feltett kérdésre válaszadás. Az a játékos vehet részt a sorsoláson, aki megadja az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatait és a feltett kérdésre helyesen válaszol. A feltett kérdés: ”Hanyadik alkalommal kerül megrendezésre az Adventi Ünnep a Bazilikánál”? A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a játékos felel. Minden játékos csak egyszer vehet részt a játékban. A nyereményjátékban való részvétel ezen szabályzat maradéktalan és feltétlen elfogadásának minősül.

4 Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Media Services Company Magyarország Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Media Services Company Magyarország Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a rendezvény Facebook oldalán (https://www.facebook.com/adventiunnepabazilikanal?fref=ts). A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Media Services Company Magyarország Kft. készséggel áll a résztvevők rendelkezésére.

5 Érvénytelen pályázat

A játékban való részvétel érvénytelennek minősül, ha:

- ha a feltett kérdésre helytelen választ ad meg a résztvevő;

- ha a megadott e-mail cím, telefonszám nem létezik ;

6 A sorsolás időpontja

A sorsolás megtartásának időpontja: 2015. január 2.

7 Sorsolás

A nyerteseket az 5. pontban feltüntetett napon, 15:00 órakor számítógép segítségével sorsoljuk ki a Szervező székhelyén (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.). A sorsolás a Szervező székhelyén történik.

A sorsolásban minden, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő, érvényesen pályázó játékos részt vesz.

Nyertesnek az tekinthető, akinek a neve véletlenszerű sorsoláson kisorsolásra kerül.

A nyertesek nevének közzétételére a sorsolást követően a rendezvény Facebook oldalán kerül sor. Abban az esetben, ha a kisorsolt nyertesek valamelyike 5 munkanapon belül a játékban megadott e-mail címére küldött értesítésre nem reagál, vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail cím, telefonszám nem valós, vagy hibásan került megadásra, úgy a nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti, és ebben az esetben is pótnyertes kerül kisorsolásra.

A hibás vagy nem létező e-mail címből,illetve telefonszámból eredő nyereményvesztés kapcsán a Szervező nem vonható felelősségre.

8 A díjak átvételének feltételei

A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően 7 munkanapon belül e-mailben értesíti. Amennyiben a nyertesek 5 munkanapon belül válasz e-mailben megadják a postacímüket, a Szervező a nyereményt postai csomagban juttatja el a nyerteseknek. A sorsolás alapján nyertes személyek nem adják meg e-mailben postacímüket a fenti határidőn belül, úgy pótnyertes lép a helyébe. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Szervező posta és/vagy futárszolgálat közreműködésével tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A Szervező nem vállal felelősséget résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A nyeremények postai úton való eljuttatásának költségeit Szervező viseli, azonban a nyeremények kézbesítésének késedelméért felelősséget nem vállal.

9 A díjak utáni adózás

A díjakat a Szervező biztosítja közvetlenül a nyerteseknek. A juttatással kapcsolatos közterheket a juttatás időpontjában hatályos Szja. tv., valamint az egyéb adó- és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg.

10 Adatvédelem, adatkezelési szabályzat

10.1 A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Media Services Company Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.)

Érintett: aki az Adatkezelő érdekeltségi körébe tartozó Adventi Ünnep a Bazilikánál 2014 elnevezésű rendezvényen adatait megadja, és ezzel nyereményjátékban részt vesz.

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez a rendezvényen adatai megadásával.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

10.2 Az Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

10.3 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

10.4 Az adatkezelés célja: marketing célú adatkezelés, adatbázis építés. Az Érintett által megadott elérhetőségeken keresztül hírlevelek, marketing tartalmú – saját és az Adatkezelő partnerei ajánlatait tartalmazó – üzenetek és ajánlatok küldése, az Érintett adatainak Adatkezelő partnere (Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe – székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-17-000560) felé történő továbbítása. Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

10.5 Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

10.6 Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám)

10.7 Az adattovábbítás jogosultja, a továbbítással érintett adatok köre: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe – 1367 Budapest, pf. 123.), a 10.6. pontban meghatározott személyes adatok. Az adattovábbítás alapján, a továbbítás jogosultjának így történő adatkezelésével kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag az adattovábbítás címzettjét terheli.

10.8 Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn, illetve az adattovábbítás jogosultján kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

10.9 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

10.10 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az adatkezeles@mediasc.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette, azt a hatóság NAIH-80796/2014. számon nyilvántartásba vette.. Adatai megadásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakat megértette, azokkal szemben kifogása nincs.

11 Felelősség kizárása

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Budapest, 2014. december 8.

Media Services Company Magyarország Kft.